> agenda

Agenda

 
29 november 2021, 07:00 uur

Persbericht

overig

2021-11-18 PERSBERICHT      “Tsjerke fan de Moanne”     December  – Ljouwert

Intro
De kerkdiensten die Omrop Fryslân, in nauwe samenwerking met de Wurkgroep  Tsjerketsjinsten Fryslân, iedere zondag uitzendt, voorzien in een enorme behoefte. Dat blijkt uit de vele reacties die bij de Wurkgroep en de deelnemende kerkgenootschappen binnenkomen. De diensten worden steeds om 10.00 uur uitgezonden (herhaling om 12.00 uur en ook te bekijken via ‘útstjoering mist’. De uitzendingen trekken ongeveer 40.000 kijkers uit Fryslân, uit de overige provincies maar ook uit het buitenland. De kijkers waarderen vooral het oecumenische karakter van de diensten die door verschillende plaatselijke kerkgenootschappen samen georganiseerd worden. Ook het gebruik van het Fries als vanzelfsprekende taal van de eredienst is een zeer gewaardeerde bijdrage aan het ‘mienskipsgefoel’. 

De Wurkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân, bestaande uit leden van kerkgenootschappen aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân en de Stifting Krúspunt, werkt dit jaar met het model van de “Tsjerke fan de Moanne”. In de maand december worden de eerste drie diensten (drie Adventszondagen) uitgezonden vanuit de Doopsgezinde vermaning in Leeuwarden en de drie diensten van Kerstmis vanuit de Grote of Jacobijnerkerk.
 
Weinig zangers, geen gemeente


Nu de Corona-pandemie weer in alle hevigheid woedt en vele mensen gedwongen of uit voorzorg thuisblijven, functioneren de TV-uitzendingen op Omrop Fryslân van kerkdiensten op zondagochtend als vertrouwd en veilig houvast voor de kijkers thuis. Vanwege de ernstige situatie en de beperkende maatregelen zullen steeds maar weinig zangers meedoen en is de gemeente niet fysiek aanwezig in de kerk. Dit is ook ter bescherming van de technici van Omrop Fryslân. Het is niet anders!  Deze maatregel bepaalt ons ook opnieuw bij de reden dat er sinds de uitbraak van de coronapandemie (maart 2020) op zondagochtend kerkdiensten uitgezonden worden door Omrop Fryslân: mensen thuis de gelegenheid bieden een kerkdienst mee te vieren!
Inhoud van de diensten.


De lezingen op de drie zondagen van de Advent komen uit het Evangelie van Lucas,  hoofdstuk 1. Centraal staan de ontmoetingen die de geboorte van Jezus aankondigen: Maria ontmoet de engel Gabriël, vervolgens haar nicht Elisabeth en op de vierde Adventszondag staan wij stil bij de wonderlijke geboorte en naamgeving van Johannes. 
 
De diensten worden verzorgd door verschillende voorgangers van de Doopsgezinde gemeente en van de Remonstrantse gemeente. 

Op 5 december is ds. Roelof Akse (Doopsgezinde Gemeente) voorganger, terwijl Jan van Belle (voorzitter Remonstrantse Gemeente) een korte meditatie verzorgt bij de icoon getiteld “Lucas schildert de Moeder Gods”. Hierbij wordt een Ave Maria gezongen door de sopraan Marijke Beute met begeleiding van Oeds Wijnsma (piano). 
De preek wordt gehouden  door professor Arjo Klamer. Hij is hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In zijn onderzoek naar de culturele dimensie van de economie herontdekte hij de wereld van het sacrale. Daarom staat hij nu geregeld op de kansel. In zijn preek wil hij mensen meenemen in de betekenis van de bijbelse boodschap voor het alledaagse leven. Als we de aankondiging van de komst van Jezus als de aankondiging van liefde in ons leven zien, hoe ziet onze economie er dan uit? Wat als het erom gaat zorgzaam te zijn voor elkaar en voor de natuur? Wat is een humane economie? Het is goed om op de dag van Sinterklaas en op weg naar het kerstfeest bij die vragen stil te staan. 

Op 12 december zal de Remonstrantse dominee Marjan van Hal stilstaan bij de ontmoeting van Maria met haar nicht Elizabeth. Een ontmoeting van een wonderlijke schoonheid en warmte. In plaats van een overdenking zal een brief aan Maria worden voorgedragen, met orgelspel op de achtergrond. Theo Jellema bespeelt het orgel. Het Huzumer Kwintet zal de zang verzorgen. Het Huzumer Kwintet bestaat uit: Linda Jongbloed en Tryntsje van der Veer (sopranen); Janet Wassenaar (alt); Rein Smilde (tenor) en Teake Posthuma (bas).

Op 19 december staat Ds. Tjitske Hiemstra (Doopsgezinde Gemeente) stil bij de wonderlijke naamgeving van Johannes. De stilte bij Zacharias is voorbij en de tongen komen los. We zetten onze voeten op de weg van de vrede! Bij dit feest van 4e Advent zullen onder begeleiding van Truus de Vries (piano) en Rob Faltin (viool) twee jonge vrouwen, Nynke Beekman en Petra Prins, ons voorgaan in het zingen onderweg naar Kerst.
Schema van de vieringen:
5 december - 10.00 uur - ds. Roelof Akse (Doopsgezinde Gemeente) m.m.v. professor Arjo Klamer (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Jan van Belle (Remonstrantse Gemeente)
12 december - 10.00 uur - ds. Marjan van Hal (Remonstrantse Gemeente)
19 december - 10.00 uur - ds. Tjitske Hiemstra (Doopsgezinde Gemeente)
NB: over de drie diensten van Kerstmis komt een apart persbericht 
24 december – 23.00 uur (ds. Jan-Jaap Stegeman)
25 december – 10.00 uur (ds. Aat Roest)
26 december – 10.00 uur (ds. Aat Roest)

Doopsgezinde Vermaning

De Doopsgezinde Vermaning aan de Wirdumerdijk in Leeuwarden is in 1760 als schuilkerk gebouwd. In 1832 werd een voorgelegen huis gesloopt, ontstond er een pleintje en kreeg de kerk een ingangsportiek met dorische zuilen. Deze zaalkerk is nu een rijksmonument. De preekstoel uit 1786 en het door J.S. Strümphler gebouwde orgel (1786) zijn beide afkomstig uit de voormalige doopsgezinde kerk De Zon in Amsterdam. De twee gebrandschilderde vensters aan weerszijden van de preekstoel zijn in 1954 vervaardigd door de vermaarde glazenier Joep Nicolas uit Roermond (1897-1972). Het ene raam verbeeldt de wonderbare visvangst (Lucas 5), getuigenis van een groot geloof en eindeloos vertrouwen; het andere raam verbeeldt de voetwassing (Johannes 13), symbool van nederigheid en naastenliefde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verder informatie bij de coördinator vanuit de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân, Alex Riemersma: email:  a.m.j.riemersma@gmail.com

 


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl