> nieuws

Nieuws

 
22 november 2018

Fries initiatief betreffende kinderpardon

Op 10 november jl. verstuurde de Bezinningsgroep over Vrede van drie Friese doopsgezinde gemeenten een e-mail over het kinderpardon naar alle doopsgezinde gemeenten in Friesland. Ook stuurde de groep een brandbrief over het kinderpardon aan de Tweede Kamer. Dit initiatief is van belang voor alle doopsgezinde gemeenten in Nederland.

Hieronder de e-mail die aan alle doopsgezinde gemeenten in Friesland werd gestuurd, en helemaal onderaan de brief aan de Tweede Kamer.

E-mail, d.d. 10 november 2018

Als Bezinningsgroep over Vrede van de doopsgezinde gemeenten Rottevalle-Witveen, Surhuisterveen en Drachten-Ureterp zijn wij diep geraakt door de ontwikkelingen rond het kinderpardon in het algemeen en het kerkasiel in Den Haag in het bijzonder. Enkelen van ons zijn direct betrokken geweest bij het kerkasiel dat een aantal jaren geleden in onze gemeenten heeft plaatsgevonden. Br. Jaap Schiere is net terug uit Honduras waar hij samen met doopsgezinden uit dat land met deelnemers aan de grote karavaan vluchtelingen die op weg zijn naar de VS in contact kwam. Hij begreep dat het vluchtelingenprobleem vanuit breed perspectief gezien en opgelost moet worden. Hoe we met de schepping en onze medemensen omgaan staat daarbij centraal.

Om onze zorgen over het slecht functioneren van het kinderpardon uit te spreken hebben we een brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geschreven (zie bijlage). Omdat we het gevoel hebben dat er binnen de doopsgezinde gemeenschap in Friesland wel meer mensen zijn die zich zorgen maken over het kinderpardon en hoe we met het vluchtelingen omgaan, zouden we onze brief graag met hen willen delen. We willen u daarom verzoeken om de bijgesloten brief aan de leden en belangstellenden van uw gemeente ter ondertekening voor te leggen en de brief daarna door te sturen aan de Griffier van de Tweede Kamer (zie het adres boven de brief).

Tevens willen we u er op attent maken dat er op het internet (www.DeGoedeZaak.nl) ook een actie voor versoepeling van het kinderpardon loopt.

Misschien zijn er nog meer doopsgezinden in de lande die aan één of beide acties mee willen doen of die zelf een brief willen schrijven. We hopen op een lopend vuurtje!

Namens de Bezinningsgroep over Vrede, Coen Reijntjes                          

--------------

Brief aan de Tweede Kamer

aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

t.a.v. mw. Simone Roos, Griffier,

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 

dd: 10 november 2018

betreft: kinderpardon

 

L.S.,

Als verbonden met de Friesche Doopsgezinde Sociëteit herken ik mij o.a. in de ‘Pelgri­mage van Gerechtigheid en Vrede’ van de Wereldraad van Kerken en in de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus. Vanuit dat gedeelde perspectief zet ik mij in voor ‘Heelheid van de Schep­ping’.

Voortdurende en levensbedreigende schendingen van de integriteit van ons milieu (van waaruit wij leven) dragen bij aan gedwongen massale volksverhuizingen. Velen ontvluchten hun thuis omdat ze geen redelijk bestaan meer uit de grond kunnen krabben en/of niet veilig meer kunnen leven. Tegen deze achtergrond vraag ik aandacht voor de actuele kwestie van het zg. ‘kinderpardon’.

Ik vraag u met klem om de betrokken kinderen niet te slachtofferen in de valse te­genstelling tussen enerzijds de humaniteit van hun klacht en anderzijds de bedrieglijke rust en veiligheid van ons heersende ontwikkelingsmodel, met haar vervreemdende honger aan ruimte en grondstoffen.

In mijn ogen gaat humaniteit vóór alles, en daarom kies ik dus op korte termijn voor het recht van de betrokken kinderen op een veilige toekomst. Op lange termijn verbind ik mij aan de klacht van moeder aarde - dus aan een ontwikkelingsmodel dat uitgaat van be­perkte voorraden en ruimte.

Door deze brief vraag ik u - onze volksvertegenwoordiging - om in díe geest te hande­len. Ik roep u op te besluiten in het belang van betrokken kinderen; geef ze een kans en laat ze blijven!

(hier naam en woonplaats of e-mail adres)

-----------


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Stiens
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl